Spoločnosť MANADA Trading s.r.o., 972 12 Nedožery- Brezany, Kukučínova 629 / 3, IČO: 46 150 668, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 24389 / R

Obchodná spoločnosť MANADA Trading s.r.o., ako predávajúci a v súlade so zákonom č. 22 / 2004 Z.z. v platnom znení o elektronickom obchode, vydáva tento

R E K L A M A Č N Ý P O R I A D O K

pre účely uplatňovania nárokov kupujúcich z vád tovaru, predávaného predávajúcim formou internetového obchodu, platný a účinný odo dňa 1.5.2013.

I. Všeobecné ustanovenia

Tento Reklamačný poriadok upravuje a popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcimi a spoločnosťou MANADA Trading s.r.o., ako predávajúcim, pri realizácii obchodov formou internetového predaja tovaru predávajúceho.

Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmto Reklamačným poriadkom vopred, ešte pred záväzným objednaním dodania tovaru formou internetového obchodovania a pre tento účel zverejňuje sa tento Reklamačný poriadok na www stránke predávajúceho : domavoda.sk.

II. Všeobecné informačné povinnosti

Poskytovateľom služieb formou predaja elektronickým obchodovaním je: MANADA Trading, s.r.o., so sídlom 972 12 Nedožery- Brezany, Kukučínova 629 / 3 IČO: 46 150 668.

Poskytovateľ je registrovaným platiteľom DPH. Jeho daňové identifikačné číslo je: SK2023251351

Adresa elektronickej pošty poskytovateľa je : info@manadatrading.sk

Telefónne číslo na kontaktnú osobu poskytovateľa je : 046/381-0697

Názov a adresa orgánu dozoru a dohľadu nad poskytovaním činnosti poskytovateľa : Slovenská obchodná inšpekcia, pracovisko Prievidza.

III. Objednanie a Dodanie tovaru kupujúcemu

Tovar, objednaný kupujúcim elektronicky, zo sortimentu, ponúkaného na predaj predávajúcim na jeho www stránke v čase vystavenia objednávky kupujúcim, sa považuje za dodaný kupujúcemu :

 • pri osobnom prevzatí okamihom odovzdania a prevzatia tovaru
 • pri dodávke tovaru poštovou prepravou alebo kuriérskou službou okamihom odovzdania tovaru kupujúcemu na ním určenom mieste dodania

Kupujúci je povinný vo svojej objednávke uviesť spôsobom, vylučujúcim akékoľvek pochybnosti, tieto údaje:

 • meno, priezvisko a adresa bydliska kupujúceho, ak je tento fyzickou osobou – nepodnikateľom
 • obchodné meno a sídlo kupujúceho, údaj o pridelenom DIČ alebo IČ DPH, ak je tento podnikateľom – právnickou osobou alebo podnikateľom – fyzickou osobou
 • presné typové označenie tovaru, ktorý si kupujúci objednáva na dodanie
 • počet kusov objednaného tovaru
 • presné označenie prídavným zariadení ku predmetu kúpy, ktoré si praje dodať spolu s tovarom
 • čas, v ktorom žiada plnenie zo strany predávajúceho vykonať
 • miesto, kde má dôjsť ku odovzdaniu tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim
 • spôsob prevzatia tovaru kupujúcim / osobný odber, odoslanie tovaru poštou alebo kuriérskou službou a na aké miesto /

IV. Záručné podmienky

Záručná doba na prípadné vady tovaru, predávaného elektronicky predávajúcim, je 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim. Táto základná záručná doba je zhodná bez ohľadu na to, či je kupujúci spotrebiteľom, alebo podnikateľom.

Predávajúci môže vlastným vyhlásením zákonnú záručnú dobu / 24 mesiacov / v individuálnych prípadoch predĺžiť, na jej predĺženie však nevzniká kupujúcemu nárok automaticky.

Kupujúci je povinný jemu dodaný tovar pri prevzatí prekontrolovať a zistiť priamo na mieste dodania stav doručenej zásielky. V prípade zisteného poškodenia obalu a následne tovaru je nutné spísať protokol o poškodenom obale a zásielku neprevziať, pozri bod 10. Obchodných podmienok. V prípade, ak nezistí zjavné vady tovaru, je povinný tovar prevziať a jeho prevzatie na sprievodných dokladoch ku zásielke potvrdiť.

A. Reklamácia vád tovaru fyzickou osobou – spotrebiteľom:

V prípade, ak kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, nepodnikateľom, spotrebiteľom, zistí vady tovaru neskôr, sa riešenie reklamácií riadi Občianskym zákonníkom, právnou úpravou podľa § 619 – 627 Občianskeho zákonníka / zák.č. 40 / 1964 Zb. v platnom znení / a zákonom o ochrane spotrebiteľa.

Pri reklamácii vád dodaného tovaru platia tieto zásady:

 • predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má vec pri prevzatí kupujúcim
 • pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením veci
 • pri veciach, ktoré sa predávajú za nižšiu cenu, z dôvodu určitej vady, nezodpovedá predávajúci za také vady, pre ktoré sa zľava z kúpnej ceny veci poskytla
 • ak ide o použitú vec, môžu sa predávajúci a kupujúci vopred dohodnúť na skrátenej záručnej dobe – nie však kratšej ako 12 mesiacov
 • v prípade, ak predávajúci spolu s predmetom kúpy nedodáva kupujúcemu osobitný záručný list, považuje sa pre účely reklamácie vady tovaru za relevantný doklad o kúpe tovaru
 • ak ide o vadu, ktorá má charakter vady odstrániteľnej, má kupujúci právo na uplatnenie nároku, ktorý si v písomnej reklamácii vyberie, z týchto možností:
  1. bezplatné odstránenie vady
  2. výmena vadnej veci alebo jej vadnej súčasti za bezvadnú
  3. v prípade opakovane sa vyskytnutej totožnej vady a tej istej veci, najmenej 2x, právo odstúpenia od zmluvy s predávajúcim
 • ak ide o vadu neodstrániteľnú, alebo opakovane sa vyskytnuvšiu, má kupujúci právo voľby medzi týmito nárokmi : a/ výmena vadnej veci za bezvadnú, b/ primeraná zľava z ceny tovaru, c/ odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy s predávajúcim
 • kupujúci je povinný v písomne reklamácii vždy uviesť : meno, priezvisko a adresa bydliska kupujúceho, dátum prevzatia tovaru od predávajúceho, označenie reklamovaného tovaru alebo jeho časti, popis reklamovanej vady a svoje nároky z vád tovaru, ktorých sa domáha
 • v prípade, ak kupujúci neuvedie v písomnej reklamácii nárok, ktorého sa domáha, je voľba medzi zákonnými nárokmi / podľa toho, či sa jedná o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú / na predávajúcom, ktorý je v takomto prípade oprávnený zvoliť taký spôsob vyriešenia reklamácie, ktorý mu spôsobuje najmenšie ťažkosti

B. Reklamácia vád tovaru kupujúcim – podnikateľom:

Ak je kupujúcim podnikateľ, pričom rozhodujúcim je jeho status podnikateľa v čase vystavenia objednávky na dodanie tovaru jej doručenie predávajúcemu, tak nároky z vád tovaru sa spravujú Obchodným zákonníkom, právnou úpravou kúpnej zmluvy, najmä s použitím § 420 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka.

Pri reklamácii vád tovaru kupujúcim – podnikateľom – platia tieto zásady:

 • predávajúci je povinný dodať tovar tak, ako to určuje zmluva – potvrdená objednávka
 • predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzatvorenia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti uzatvorenia zmluvy musel vedieť, ibaže by sa vady tovaru týkali tých vlastností tovaru, ktoré tento tovar podľa zmluvy mal mať
 • predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré mal tento v okamihu, keď došlo ku prechodu nebezpečenstva škody na tovare z predávajúceho na kupujúceho, aj keď sa vady vyskytli až po tomto čase
 • kupujúci je povinný prehliadnuť tovar podľa možností čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare na neho, s prihliadnutím na povahu tovaru
 • nebezpečenstvo škody na tovare a vlastnícke právo ku tovaru prechádza na kupujúceho okamihom, keď prevezme tovar od predávajúceho
 • vlastnícke právo ku tovaru však nemôže nadobudnúť kupujúci pred zaplatením kúpnej ceny
 • pre uplatnenie reklamácie kupujúcim platia rovnaké zásady, ako je to uvedené pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom, pokiaľ ide o podstatné náležitosti reklamácie
 • ak je dodaním vadného tovaru porušená zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim podstatným spôsobom, má kupujúci nárok na voľbu z týchto nárokov:
  1. odstránenie vád na náklady predávajúceho, dodaním náhradného tovaru alebo chýbajúceho tovaru,
  2. odstránenie vád opravou, na náklady predávajúceho, ak je vada odstrániteľná,
  3. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny , zodpovedajúcu povahe vady,
  4. odstúpiť od zmluvy s predávajúcim
 • ak je dodaním vadného tovaru porušená zmluva nepodstatným spôsobom, má kupujúci nárok na voľbu z týchto svojich nárokov : a/ dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných závad, b/ zľavu z kúpnej ceny tovaru, zodpovedajúcej povahe vady
 • voľba nároku patrí predávajúcemu, tento je povinný uviesť ju v písomnej reklamácii, ak tak neurobí, je oprávnený zvoliť nárok predávajúci a spôsobom, ktorý mu spôsobí najmenšie ťažkosti

C. Spoločné ustanovenia pre reklamačné konanie:

 • kupujúci je povinný reklamovať zistené vady bezdokladne po ich zistení, písomnou reklamáciou
 • reklamácia sa podáva u predávajúceho : MANADA Trading s.r.o., 972 12 Nedožery- Brezany, Kukučínova 629 / 3
 • kupujúci môže reklamovaný tovar odovzdať osobne predávajúcemu v jeho sídle, prípadne zaslať poštou alebo inou prepravnou službou
 • balík by mal byť zreteľne označený ako : Reklamácia a obsahovať kompletný reklamovaný tovar, vrátane kompletného príslušenstva, ak je aj toto predmetom reklamácie
 • doporučuje sa pripojiť fotokópiu dokladu o kúpe, prípadne záručného listu
 • doporučujeme, z dôvodu rýchlosti vybavenia reklamácie, uviesť kontakty na kupujúceho, vrátane jeho e – mailovej adresy
 • záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré na ňom vznikli : nesprávnym použitím tovaru – t.j. na iný účel, ako je tovar určený, nesprávnou montážou, nesprávnou obsluhou, neodborným zaobchádzaním, neprimeraným zaobchádzaním, škodovou udalosťou na strane kupujúceho / napr. pád, požiar, zaplavenie…..atď. / po prechode vlastníckeho práva ku tovaru na kupujúceho
 • reklamácie vád tovaru vybaví predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne do 30 dní počnúc dňom nasledujúcim po uplatnení reklamácie a dodaní reklamovaného tovaru predávajúcemu
 • predávajúci oznámi kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie písomne
 • v prípade reklamácie sa záručná doba / 24 mesiacov / predlžuje o čas trvania reklamačného konania
 • po vybavení reklamácie je kupujúci tovar povinný na výzvu predávajúceho prevziať, ak tak neurobí ani do 30 dní po oznámení ukončenia reklamačného konania, je predávajúci povinný tovar uskladniť a vzniká mu nárok voči kupujúcemu na skladnom v sume 1.-EUR / deň

Za MANADA Trading s.r.o., Prievidza:
Ing. Igor Koreň konateľ, v.r.