spoločnosti MANADA Trading s.r.o., 972 12 Nedožery- Brezany, Kukučínova 629 / 3, IČO: 46 150 668, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č. 24389 / R, platné pre predaj tovaru formou internetového obchodovania, podľa zák.č. 22 / 2004 Z.z. v platnom znení

 

 1. Vo všetkých obchodných prípadoch, uzatvorených podľa týchto Obchodných podmienok s kupujúcimi, formou internetového obchodovania, je osobou predávajúceho: MANADA Trading s.r.o., 972 12 Nedožery- Brezany, Kukučínova 629 / 3, IČO: 46 150 668.
 2. Kupujúci je povinný sa so znením týchto Obchodných podmienok povinný vopred oboznámiť, vystavením jeho objednávky na kúpu tovaru voči predávajúcemu MANADA Trading s.r.o., Prievidza sa má za to, že sa s obsahom Obchodných podmienok kupujúci oboznámil.
 3. Obchodný prípad / zmluva / medzi predávajúcim a kupujúcim sa považuje za uzatvorený pri splnení týchto podmienok:
  1. vystavenie objednávky na kúpu / dodanie / tovaru, výlučne zo sortimentu, ponúkaného predávajúcim na jeho internetovej stránke, elektronickou formou a na formulári, ktorý je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho
  2. vo svoje objednávke je kupujúci povinný uviesť najmä:
   • svoje údaje, teda pri fyzickej osobe – nepodnikateľovi : meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, pri podnikateľovi / fyz. osobe alebo právnickej osobe / : obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH
   • údaje o kontaktoch na objednávajúceho / telefón, e – mail, fax…atď. / a kontaktné údaje osoby, ktorá je oprávnená vo veci objednania dodávky tovaru konať za podnikateľa
   • presný popis objednaného tovaru, počet kusov, označenie príslušenstva….atď., zo sortimentu, predávaného predávajúcim a v rozsahu, ktorý je uverejnený na jeho internetovej stránke
   • údaj o mieste plnenia, najmä ak miesto plnenia je odlišné s adresou bydliska alebo sídlom kupujúceho, teda miesta – presnej adresy, na ktorú má byť tovar odoslaný
   • údaj o tom, či si kupujúci želá tovar zaslať kuriérskou službou
 4. Ceny tovaru, ponúkaného predávajúcim na internetový predaj, sú tie, ktoré sú zverejnené ako ceny platné v deň doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu, vystavením a doručením objednávky sa má za to, že predávajúci cenníkové ceny pozná a s týmito súhlasí.
 5. Objednávku, vystavenú so všetkými vyššie uvedenými náležitosťami a doručenú internetom predávajúcemu, predávajúci totožným spôsobom potvrdí, potvrdenie akceptácie objednávky zašle na e – mailovú adresu kupujúceho a doručením akceptácie objednávky považuje sa obchodný prípad / zmluva / za platne uzatvorený.
 6. Predávajúci nezodpovedá na prípadné chyby v označení objednaného tovaru, je povinný dodať kupujúcemu tovar v sortimente a množstve podľa objednávky kupujúceho a platných cenníkových cenách.
 7. Tovar, objednaný kupujúcim, dodá predávajúci formou zaslania na dobierku, buď cestou Slovenskej pošty alebo kuriérskou službou.
 8. Kupujúci je povinný riadne objednaný a dodaný tovar od doručovateľa / Slovenská pošta alebo kuriérska služba / riadne prevziať, na mieste určenom kupujúcim a zaplatiť doručovateľovi cenu zásielky. Kupujúci berie na vedomie, že celkovo zaplatí pri doručení sumu, rovnajúcu sa kúpnej cene tovaru a cene doručenia na dobierku.
  Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru postupovať v zmysle postupu uvedeného v bode 10. Obchodných podmienok.
 9. Tovar, podľa objednávky kupujúceho a jej potvrdenia predávajúcim, bude dodaný kupujúcemu, ako dobierka, najneskôr do 4 týždňov odo dňa potvrdenia internetovej objednávky kupujúceho. V prípade nedodržania tejto lehoty bude predávajúci informovať o čase omeškania sa s dodaním tovaru kupujúceho vopred, na jeho e – mailový kontakt, prípadne faxom alebo telefonicky.
 10. Postup pri prevzatí tovaru zasielaného prostredníctvom kuriéra (ďalej len doručovateľa):
  1. Tovar, ktorý odosiela predávajúci prostredníctvom doručovateľa, preberá doručovateľ v bezchybnom stave a s neporušeným obalom.
  2. Predtým, ako kupujúci potvrdí prevzatie tovaru doručovateľovi, je kupujúci povinný tovar dôkladne skontrolovať.
  3. Akonáhle kupujúci prevezme tovar od doručovateľa, tovar je považovaný za doručený a predávajúci nemá na zásielku nijaký dosah.
  4. Preto ak kupujúci zistí, že obal a následne aj tovar je poškodený, tovar neprevezme.
  5. Ak kupujúci tovar neprevezme, doručovateľ doručí poškodený tovar späť predávajúcemu a ten má možnosť uplatniť voči doručovateľovi reklamáciu.
  6. Ak kupujúci tovar prevezme a až následne zistí, že tovar je poškodený, kupujúci má možnosť podať reklamáciu na najbližšej pobočke Slovenskej pošty a to najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Zároveň je kupujúci povinný ako doklad predložiť obal zásielky spolu s poškodeným obsahom.
  7. V prípade, ak kupujúci nedodrží tento postup a následne bude poškodený tovar reklamovať u predávajúceho, hoci bude zrejmé, že k fyzickému poškodeniu tovaru došlo počas prepravy, bude predávajúci nútený pristupovať k takejto reklamácii ako k neopodstatnenej a nebude možné od predávajúceho požadovať náhradu.